ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  <<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4428820
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 
นายประกอบ วิวิธจินดา
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง อก.
1. เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สปอ.
2. ใบสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง อก.
1. เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สปอ.
2. เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรอ.
3. เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กพร.
4. ใบสมัครคัดเลือกฯ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น อก.
1. ประกาศคณะกรรมการฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สมอ.
2. ประกาศคณะกรรมการฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สศอ.
3. ใบสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น


ประกาศ กรอ. ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มีประสบการณ์ตำแหน่งประเภอวิชาการ ระดับชำนาญการ(ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับแรกบรรจุและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว)


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง อก.
1. เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สมอ.
2. เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กพร.
3. ใบสมัครคัดเลือกฯ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง


ทบทวนโครงสร้าง กรอ. ประจำปี พ.ศ.2563


การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2565-2566


ประกาศ กรอ. รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการกลั่นกรองและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based) กรอ.


ประกาศ กรอ. รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ กรอ. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563


การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ใน กรอ. ปี 2563
1. วิศวกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 อัตรา
2. นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 16 อัตรา
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ
1. ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ
1. ตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ
2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ


การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16


เอกสารประกอบการเข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
รูปแบบการจัดทำเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
1. เอกสารหมายเลข 1 แบบคำขอเข้ารับการประเมินบุคคล
2. เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล
3. เอกสารหมายเลข 3 ส่วนที่ 1 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
4. เอกสารหมายเลข 3 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
5. เอกสารหมายเลข 4 ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล


คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ : การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ อก. การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
ประกาศ กรอ. รายชื่อบุคคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม การแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน "หน้าที่ความรับผิดชอบ" ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
JOB ลักษณะงาน - ตามการแบ่งงานภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ลูกจ้างประจำ กรอ. โครงการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง สำนักงาน ก.พ.
Competency Dictionary
รายละเอียดสมรรถนะ
Career Path
กรอบสั่งสมประสบการณ์ (HiPPS)
กรอบพนักงานราชการ ปี 56-59
คำสั่ง อก. เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ(เพิ่มเติม)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ ปี 2527
ประกาศ อก. เรื่อง เครื่องแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
คำถามคำตอบเกี่ยวกับบำเหน็จตกทอด
รายชื่อเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 53
หลักเกณฑ์การขอรับและตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจาก กบข.
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
โปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศ กรอ. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องปรับปรุง (ผลประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60)
แบบฟอร์มการประเมิน
ระดับและคำอธิบายสมรรถนะ
ตัวอย่าง KPI
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพฯ (ลูกจ้างประจำ)
แบบฟอร์มการประเมิน (ลูกจ้างประจำ)
กลุ่มงานลูกจ้างประจำ
อัตราค่าจ้าง (ลูกจ้างประจำ)
แบบประเมินการปฏิบัติราชการ (ลูกจ้างประจำ)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน(พนักงานราชการ)
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ(พนักงานราชการ)
แบบฟอร์มการประเมิน(พนักงานราชการ)


หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
1. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
2. คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
3. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ปี 2562
4. แบบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 (แบบ 1-4)
5. ทำเนียบข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562


 
 

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561
กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561
กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์เกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกับสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ.2561


 
 

แผนพัฒนาบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564
ประกาศ กรอ. หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ประกาศ กรอ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - Based) ของ กรอ.
ประกาศ กรอ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563 - 2565
รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
ทบทวนการขอรับทุนปี พ.ศ. 2563
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560
หลักการกำหนดสมรรถนะของบุคลากร
ตัวอย่างหนังสือราชการ "กรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ"
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. 2560 - 2562 และแผนปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. ปี 2560
แบบสรุปการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 1
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 2
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 3
แบบรายงานผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ประกัน
หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล (Individual Developmwnt Plan : IDP)
IDP : แบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม