ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  <<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4395838
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 
นายประกอบ วิวิธจินดา
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 


ประกาศ กรอ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับแรกบรรจุและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว)


การแจ้งความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง อก.
1. ประกาศ อก. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง สปอ.
2. ประกาศ อก. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง กสอ.
3. ใบสมัครคัดเลือก


ประกาศ กรอ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับแรกบรรจุและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว)


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง อก.
1. ประกาศ อก. เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง อก.
2. ใบสมัครคัดเลือก


ประกาศ กรอ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับแรกบรรจุและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว)


ประกาศ กรอ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการของ กรอ.


ประกาศ กรอ. รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศ กรอ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ตำแหน่ง


ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับแรกบรรจุและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว)

ประกาศ กรอ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มีประสบการณ์
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับแรกบรรจุและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว)


แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ลูกจ้างประจำ กรอ.


แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดข้าราชการโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 และแบบแจ้งความประสงค์รับโอน
ประกาศ กรอ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ กรอ. รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based)

ประกาศ กรอ. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ


ประกาศ กรอ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับบรรจุและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว) และระดับชำนาญการพิเศษ


ประกาศ กรอ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับบรรจุและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว)


ประกาศ อก. การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ของกระทรวงอุตสาหกรรมเอกสารประกอบการเข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
รูปแบบการจัดทำเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
1. เอกสารหมายเลข 1 แบบคำขอเข้ารับการประเมินบุคคล
2. เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล
3. เอกสารหมายเลข 3 ส่วนที่ 1 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
4. เอกสารหมายเลข 3 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
5. เอกสารหมายเลข 4 ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล


แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
ประกาศ กรอ. รายชื่อบุคคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม การแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน "หน้าที่ความรับผิดชอบ" ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
JOB ลักษณะงาน - ตามการแบ่งงานภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง สำนักงาน ก.พ.
Competency Dictionary
รายละเอียดสมรรถนะ
Career Path
กรอบสั่งสมประสบการณ์ (HiPPS)
กรอบพนักงานราชการ ปี 56-59
คำสั่ง อก. เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา
เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ(เพิ่มเติม)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ ปี 2527
ประกาศ อก. เรื่อง เครื่องแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
คำถามคำตอบเกี่ยวกับบำเหน็จตกทอด
รายชื่อเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 53
หลักเกณฑ์การขอรับและตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจาก กบข.
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
โปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศ กรอ. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องปรับปรุง (ผลประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60)
แบบฟอร์มการประเมิน
ระดับและคำอธิบายสมรรถนะ
ตัวอย่าง KPI
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพฯ (ลูกจ้างประจำ)
แบบฟอร์มการประเมิน (ลูกจ้างประจำ)
กลุ่มงานลูกจ้างประจำ
อัตราค่าจ้าง (ลูกจ้างประจำ)
แบบประเมินการปฏิบัติราชการ (ลูกจ้างประจำ)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน(พนักงานราชการ)
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ(พนักงานราชการ)
แบบฟอร์มการประเมิน(พนักงานราชการ)


หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
แบบคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2561
ทำเนียบข้าราชการดีเด่น

 
 

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561
กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561
กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์เกณฑ์ของผู็ซึ่งอยู่กินกับสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ.2561


 
 

ประกาศ กรอ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563 - 2565
รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
ทบทวนการขอรับทุนปี พ.ศ. 2563
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560
หลักการกำหนดสมรรถนะของบุคลากร
ตัวอย่างหนังสือราชการ "กรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ"
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. 2560 - 2562 และแผนปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. ปี 2560
แบบสรุปการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 1
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 2
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 3
แบบรายงานผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ประกัน
หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล (Individual Developmwnt Plan : IDP)
IDP : แบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม