ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  <<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4505208
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 
นายวันชัย พนมชัย
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 


ประกาศ กรอ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 3


ประกาศ อ.ก.พ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใน กรอ.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ใน กรอ.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการประเมินบุคคล
ระดับเชี่ยวชาญ
1. เอกสารหมายเลข 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
2. เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
3. เอกสารหมายเลข 3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
4. เอกสารหมายเลข 3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
5. เอกสารหมายเลข 4 ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
6. เอกสารหมายเลข 5 แบบรับรองการนับระยะเวลาเกื้อกูล

ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (เลื่อนระดับ)
1. เอกสารแนบท้าย 1 (เอกสารหมายเลข 1 - 5)
- แบบพิจารณาข้อมูลบุคคล
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
- เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน
- ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
- แบบรับรองการนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตำแหน่งในสายงานขอประเมิน (ถ้ามี)
2. เอกสารแนบท้าย 2 (รูปแบบการจัดทำเอกสารผลงาน)

ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ (ย้าย โอน)
1. เอกสารแนบท้าย 1 (เอกสารหมายเลข 1 - 5)
- แบบพิจารณาข้อมูลบุคคล
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
- เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน
- ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
- แบบรับรองการนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตำแหน่งในสายงานขอประเมิน (ถ้ามี)

ประเภททั่วไป
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ใน กรอ.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ใน กรอ.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส ใน กรอ.

เอกสารประกอบการประเมินบุคคล
ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส
เอกสารประกอบการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน ย้าย โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส
- แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
- แบบแสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง


ประกาศ กรอ. ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของ กรอ.


ประกาศ กรอ. ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มีประสบการณ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับแรกบรรจุและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว)


ประกาศ กรอ. ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ กรอ. รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ประกาศ กรอ. ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม


ประกาศ กรอ. การกำหนดวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
คำสั่ง ศบพ. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2563
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ : การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ อก. การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ของกระทรวงอุตสาหกรรม
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
ประกาศ กรอ. รายชื่อบุคคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม การแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน "หน้าที่ความรับผิดชอบ" ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตามการแบ่งงานภายใน กรอ.
แบบบรรยายลักษณะงาน ลูกจ้างประจำ กรอ.
โครงการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง สำนักงาน ก.พ.
Competency Dictionary
รายละเอียดสมรรถนะ
Career Path
กรอบสั่งสมประสบการณ์ (HiPPS)
กรอบพนักงานราชการ ปี 56-59
คำสั่ง อก. เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ(เพิ่มเติม)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ ปี 2527
ประกาศ อก. เรื่อง เครื่องแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
คำถามคำตอบเกี่ยวกับบำเหน็จตกทอด
รายชื่อเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 53
หลักเกณฑ์การขอรับและตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจาก กบข.
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
โปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศ กรอ. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องปรับปรุง (ผลประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60)
แบบฟอร์มการประเมิน (ข้าราชการ)
ระดับและคำอธิบายสมรรถนะ
ตัวอย่าง KPI
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพฯ (ลูกจ้างประจำ)
แบบฟอร์มการประเมิน (ลูกจ้างประจำ)
กลุ่มงานลูกจ้างประจำ
อัตราค่าจ้าง (ลูกจ้างประจำ)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทน (พนักงานราชการ)
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ (พนักงานราชการ)
แบบฟอร์มการประเมิน(พนักงานราชการ)


หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
1. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
2. คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
3. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ปี 2563
4. แบบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563 (แบบ 1-4)
5. ทำเนียบข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563


 
 

ประกาศ กรอ. / คำสั่ง อ.ก.พ. กรอ.
ประกาศ กรอ. รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรอ.
คำสั่ง อ.ก.พ. มอบหมายรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นรองประธาน อ.ก.พ. กรอ.
คำสั่ง อ.ก.พ. แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรอ.
คำสั่ง กรอ. แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
คำสั่ง กรอ. มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยงานระดับกลุ่ม/ฝ่าย ในสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561
กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561
กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์เกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกับสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ.2561


 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564)
แผนพัฒนาบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564
ประกาศ กรอ. หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ประกาศ กรอ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - Based) ของ กรอ.
ประกาศ กรอ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563 - 2565
รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
ทบทวนการขอรับทุนปี พ.ศ. 2563
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560
หลักการกำหนดสมรรถนะของบุคลากร
ตัวอย่างหนังสือราชการ "กรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ"
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. 2560 - 2562 และแผนปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. ปี 2560
แบบสรุปการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 1
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 2
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 3
แบบรายงานผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ประกัน
หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล (Individual Developmwnt Plan : IDP)
IDP : แบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม