<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4400136
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบฟอร์ม

1. แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง
3. แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
4. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
5. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
6. แบบใบลาพักผ่อน
7. แบบฟอร์มขออนุญาตลาไปต่างประเทศ เพื่อทำกิจธุระส่วนตัว
8. แบบใบลาศึกษา ฝึกอบรม ในประเทศ
9. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
10. แบบรายงานการลาศึกษานอกเวลาราชการ
11. แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
12. แบบกรอกประวัติการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีค่านิยมดีเด่น ประจำปี 2551
13. แบบแสดงความจำนงเพื่อขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
14. แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการกู้เงินตามข้อตกลงระหว่าง ธอส. กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
15. แบบรายงานการลาสิกขาบทและการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ, แบบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ, คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
17. แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
18. แบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 7
19. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
20. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
21. แบบคำขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
22. แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
23. แบบรายงานผลสำเร็จการศึกษานอกเวลาราชการ
24. แบบรายงานการไปเฝ้าฯ หรือไปร่วมงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่างๆ ตามหมายกำหนดการ