<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571493
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบฟอร์ม

1. แบบติดตามประเมินผลการพัฒนาข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง
3. แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการกู้เงิน (ธอส.)
4. แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
5. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.โรงงาน และ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
6. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
7. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
8. แบบใบลาพักผ่อน
9. แบบฟอร์มขออนุญาตลาไปต่างประเทศ เพื่อทำกิจธุระส่วนตัว
10. แบบใบลาศึกษา ฝึกอบรม ในประเทศ
11. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
12. แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
13. แบบกรอกประวัติการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีค่านิยมดีเด่น ประจำปี 2551
14. แบบแสดงความจำนงเพื่อขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
15. แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการกู้เงินตามข้อตกลงระหว่าง ธอส. กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
16. แบบรายงานการลาสิกขาบทและการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ, แบบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ, คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
18. แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
19. แบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 7
20. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
21. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
22. แบบคำขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
23. แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
24. แบบรายงานการไปเฝ้าฯ หรือไปร่วมงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่างๆ ตามหมายกำหนดการ