<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571548
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระเบียบ/คำสั่งต่างๆ

ระเบียบการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2554
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 22 ง ลงวันที่ 24 มกราคม 2555 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549
ว 5/2549 การปรับปรุงการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
กรอ. ที่ 27/2549 ลงวันที่ 25 ม.ค. 49 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับ
ว 1/2549 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 เฉพาะตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดเงื่อนไขว่า เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นไปหรือจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติให้กำหนดเป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ว 173/2548 เรื่องการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
ว 14/2548 เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันในกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)
ว 10 /2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
แก้ไขระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการลงชื่อและเวลาที่มาปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการลงชื่อและเวลาที่มาปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2548

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2542
ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2512 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3)
ประกาศ อก. เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2548
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
หลักเกณฑ์และความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
กรอ.ที่ 1/2548 วันที่ 5 ม.ค..48 ยกเลิกการฝากเบิกอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ว 18/2547 การมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย 1) (เอกสารแนบท้าย 2)(เอกสารแนบท้าย 3)(เอกสารแนบท้าย 4) ว 5/2546 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
ว 12/2533 การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น