<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571511
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวสารทั่วไป

       -รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย - อังกฤษ)
       -พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
       -ศบ.ได้จัดทำเอกสารการชี้แจงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
       -แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553
       -แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551
       -แนวปฏิบัติของผู้ใช้สิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549
       -แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
       -บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
       -แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)