<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4418302
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูล ITA

รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


รายงานผลโครงการฝึกอบรม "เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562


สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส
ประกาศ กรอ. หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กรอ.
ประกาศ กรอ. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศ กรอ. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ
ประกาศ กรอ. มาตรการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏบัติงาน
สรุปรายงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและป้องกันการทุจริตใน กรอ.
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ "แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น"
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรอ.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวินัยและระเบียบ ศบพ.กรอ. โทร.4246