<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4395835
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูล ITA

ประกาศ กรอ. หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กรอ.
ประกาศ กรอ. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศ กรอ. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ
ประกาศ กรอ. มาตรการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏบัติงาน
สรุปรายงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและป้องกันการทุจริตใน กรอ.
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ "แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น"
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรอ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวินัยและระเบียบ ศบพ.กรอ. โทร.4246