<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571474
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณธรรมและความโปร่งใส

กฎระเบียบ และหนังสือเวียน ก.พ.
หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1011/ว 2 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การรายงานการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ
หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1011/ว 5 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่อดีตข้าราชการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ประกาศ กรอ. หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กรอ.
ประกาศ กรอ. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศ กรอ. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ
ประกาศ กรอ. มาตรการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏบัติงาน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรอ.
ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส


การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
คำสั่ง กรอ. เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานจริยธรรม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
พระบรมราโชวาทกับการใช้ "สติ" ในหน้าที่การงาน
แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปรายงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและป้องกันการทุจริตใน กรอ.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงอุตสาหกรรม รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
คดีตัวอย่าง (กรณี สินบนข้ามชาติโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช)
คดีตัวอย่าง กรณี นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม (อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม)
หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สื่อประชาสัมพันธ์ "แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น"


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2563
รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ


การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests : COI)
สื่อประชาสัมพันธ์การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ประโยชน์ส่วนรวม
สื่อประชาสัมพันธ์ "การรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ เป็นสาเหตุหนึ่งของประโยชน์ทับซ้อน"
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับปรับปรุง)
รายงานผลโครงการฝึกอบรม "เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวินัยและระเบียบ ศบพ.กรอ. โทร.1014