<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4418307
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรอ. ประจำปี 2563 - 2565
แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรอ. ประจำปี 2563 - 2565
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร อก. ประจำปี 2563 (รอบ 9 เดือน)
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
รายงานสรุปผลตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 62
รายงานผลแผน HR ปี 62


รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. 2560 - 2562 และแผนปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. ปี 2560
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานสรุปผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิต และความผูกพันของบุคลากร กรอ. ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562
ความคืบหน้าผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศบพ.กรอ. โทร.4246