<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571529
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรอ. ประจำปี 2563 - 2565
รายงานผลปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลาการ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565)
รายงานผลปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรอ. ประจำปี 2563 - 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร อก. ประจำปี 2563 (รอบ 9 เดือน)
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
รายงานสรุปผลตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 62
รายงานผลแผน HR ปี 62


รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. 2560 - 2562 และแผนปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. ปี 2560
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรอ. ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานสรุปผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิต และความผูกพันของบุคลากร กรอ. ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562
ความคืบหน้าผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศบพ.กรอ. โทร.4246