<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571479
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - เม.ย. 65)

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่ง กรอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกลองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กฎกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม การแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน "หน้าที่ความรับผิดชอบ" ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศ กรอ. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องปรับปรุง (ผลประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60)
ประกาศ อ.ก.พ. กรอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
คำสั่ง อ.ก.พ. กรอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ประกาศ กรอ. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใน กรอ.
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ลูกจ้างประจำ กรอ.


เอกสารประกอบการเข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
รูปแบบการจัดทำเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
1. เอกสารหมายเลข 1 แบบคำขอเข้ารับการประเมินบุคคล
2. เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล
3. เอกสารหมายเลข 3 ส่วนที่ 1 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
4. เอกสารหมายเลข 3 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
5. เอกสารหมายเลข 4 ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล


หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่น
1. ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564
2. ทำเนียบข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
3. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
4. คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
5. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ปี 2562
6. แบบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 (แบบ 1-4)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ศบพ.กรอ. โทร.4012