<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4400133
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารประกอบการเข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
รูปแบบการจัดทำเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
1. เอกสารหมายเลข 1 แบบคำขอเข้ารับการประเมินบุคคล
2. เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล
3. เอกสารหมายเลข 3 ส่วนที่ 1 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
4. เอกสารหมายเลข 3 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
5. เอกสารหมายเลข 4 ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล


กฎกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม การแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน "หน้าที่ความรับผิดชอบ" ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศ กรอ. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องปรับปรุง (ผลประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60)
ประกาศ กรอ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ กรอ. รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based)

ประกาศ อ.ก.พ. กรอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
คำสั่ง อ.ก.พ. กรอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ประกาศ กรอ. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใน กรอ.
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ลูกจ้างประจำ กรอ.


หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
แบบคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2561
ทำเนียบข้าราชการดีเด่น


ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ประกาศ กรอ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ศบพ.กรอ. โทร.4012