<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571477
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เวที KM ศบพ.
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนงานการฝึกอบรม
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำทำเนียบประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการที่มีประสบการณ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการฝึกอบรม
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนและเทคนิคการจัดฝึกอบรม_สัมมนา
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบใบรับรองเงินเดือน
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบลาออนไลน์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สื่อเผยแพร่ "แก้ทุจริตคิดเป็น" เรื่อง ระบบความคิดฐานสอง


แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
KM ศบพ.กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "คู่มือการใช้ระบบอิเล็กทรอส์ในการปฏิบัติงาน"
KM ศบพ.กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 "คู่มือการประเมินค่างาน การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กรอ.


KM ศบพ.กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(Individual Developmwnt Plan : IDP)"
1. คู่มือ IDP
2. แบบ IDP 1 2 และ 3
3. สมรรถนะหลัก ตาม ว 27