<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571536
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

เอกสารประกอบการเข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ใน กรอ.
1. เอกสารแนบท้าย 1 (เอกสารหมายเลข 1 - 5)
- แบบพิจารณาข้อมูลบุคคล
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
- เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน
- ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
- แบบรับรองการนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตำแหน่งในสายงานขอประเมิน (ถ้ามี)
2. เอกสารแนบท้าย 2 (รูปแบบการจัดทำเอกสารผลงาน)