<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571475
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม/สัมมนา
แผนพัฒนาบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ปฏิทินทดสอบภาษาอังกฤษ Difa Test และ Placement Test ของสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ


แผนฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรูเความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Path) และการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)


เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาหลักสูตร (Course Development)"


เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ข้าราชการระดับ ผส./ผก./ผก.ศวร./หฝ. ในกรอ."


เอกสารประกอบการอบรมเรื่องระเบียบงานสารบรรณ


เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการเขียนหนังสือราชการ