รายชื่อของเสียเคมีวัตถุที่เทียบเท่ากากอุตสาหกรรมตามกฎหมายโรงงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
อนุญาตขนส่งของเสียเคมีวัตถุ
   เอกสารควบคุมสำหรับการขออนุญาตและการออกใบนำผ่านวัตถุอันตราย
   เอกสารประกอบพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1)
   เอกสารประกอบพิจารณาคำขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
   เอกสารประกอบการพิจารณา นำเข้า (ของเสียเคมีวัตถุ) กรณีครบถ้วน
   เอกสารประกอบการพิจารณา ส่งออก (ของเสียเคมีวัตถุ) กรณีครบถ้วน
   เอกสารประกอบการพิจารณาการดำเนินการตามอนุสัญญาบาเซล (ส่งออก) กรณีครบถ้วน.
   เอกสารประกอบการพิจารณานำเข้า (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) กรณีครบถ้วน
   เอกสารประกอบพิจารณาขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อเก็บรักษา
   เอกสารประกอบพิจารณาขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อขนส่ง
   เอกสารประกอบพิจารณาขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อขาย
   ป้ายติดข้างรถขนส่งวัตถุอันตราย