แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขออนุญาตวัตถุอันตราย
  หนังสือมอบอำนาจผู้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย
  หนังสือมอบอำนาจผู้ได้รับแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย
  หนังสือมอบอำนาจ กรอ. เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย