แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. โรงงาน
   แบบแจ้งขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.1
  แบบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน สก.2
  ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.3
  ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.4
  ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.5
  บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.6
  บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบำบัดหรือกำจัด สก.7
  บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน สก.8
  บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน สก.9
  หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด กอ.1
 
แบบฟอร์มต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
  หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
  หนังสือสัญญาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำลายหรือการจัดการวัตถุอันตราย สำหรับผู้นำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และ/หรือ ชนิดที่ 3
  หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร(ภาษาอังกฤษ)
  คำขออนุญาตนำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
  แบบขอเลขประจำตัว ผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย (แบบกำกับการขนส่ง 01)
  ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (แบบกำกับการขนส่ง 02)
  แบบรายงานอุบัติเหตุ (แบบกำกับการขนส่ง 03)
  แบบรายงานข้อขัดแย้ง (แบบกำกับการขนส่ง 04)
  แบบรายงานการเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตรายที่ไม่ได้จัดทำใบกำกับการขนส่ง (แบบกำกับการขนส่ง 05)
  แบบรายงานประจำปีสำหรับผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย (แบบกำกับการขนส่ง 06)
  แบบรายงานประจำปีสำหรับผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย (แบบกำกับการขนส่ง 07)
  แบบรายงานการไม่ได้รับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายคืน (แบบกำกับการขนส่ง 08)
  แบบคำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย วอ.3
  แบบคำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย วอ.5
   แบบฟอร์มใบสมัครเป็นสมาชิกขอใช้บริการแจ้ง วอ./อก.6 ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ของ กรอ. + หนังสือมอบฉันทะ
  แบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.7
  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต วอ.9
  เอกสารประกอบการยื่นขอหารือนำเข้า/ส่งออกของเสียอันตรายและตัวอย่างหนังสือขอหารือ
  แบบฟอร์มคำขอเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล(Notification Form)
  แบบฟอร์มใบแจ้งการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล (Movement Document)