ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความพร้อมของ ผู้รับบำบัดกำจัดรวมทั้งตัวแทนในการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก่อนการตกลงทำสัญญาให้เป็นผู้รับดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัด ทุกประการด้วย มิฉะนั้น ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะต้องมีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย ถึงขั้นสูงสุด
   
ขอแจ้งผู้ใช้งานระบบเข้าใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการขนส่ง ซึ่งมีคู่มือการใช้งานด้วยแล้ว ผ่านเว็บไซต์ https://diwwaste.diw.go.th (หรือคลิกที่ บริการอิเล็กทรอนิกส์ >> ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม แบบครบวงจร (E-fully Manifest) โทร: 02 4306307 ต่อ 1609, 0926193822, 0611961134 และ 0611691225 อีเมล์: iwmd@diw.mail.go.th
เรียน ผู้ประกอบการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ ที่จะเข้ามาติดต่อสอบถาม เรื่อง ขอรับใบอนุญาต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง นำผ่าน สามารถเข้ามารับบริการได้ที่ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดให้บริการเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สอบถามโทร. 02 4306307 ต่อ 1225,082-0747065
การคัดแยกขยะพลาสติก
ประชาสัมพันธ์เอกสารที่กำหนดลักษณะกากอุตสาหกรรมและวิธีกำจัดของโรงงานตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 107 (ยกเว้นลำดับที่ 105 และ 106)
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียสำหรับผู้ก่อกำเนิด(WG)
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียสำหรับผู้รวบรวมขนส่ง(WT)
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียสำหรับผู้รับดำเนินการบำบัดกำจัด(WP)
ระเบียบกระทรวงพาณิชยว่าด้วยการอนุญาตให้นำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
มาตรการลดผลกระทบจากกากของเสียในภาวะน้ำท่วม
 
 
   
"คู่มือ 3Rs กับการจัดการของเสียภายในโรงงาน"
"คู่มือแนวทางและเกณฑ์คุณสมบัติของเสีย เพื่อการแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิงและอิฐประสาน"
"เอกสารรายละเอียดโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 และ ประจำปี 2554"
คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์คุณสมบัติของเสียที่เหมาะสมในการนำมาใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม
 
   
เอกสารประการการบรรยาย "ประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม" วันที่ 14 ม.ค. 59  <<เอกสารประการการบรรยาย "แนวทางการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม พ.ร.บ. 2535">>
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 สิงหาคม 2558  <<เอกสารประกอบการฝึกอบรม>>
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การกำกับดูแลกากอุตสาหกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การปรับตัวภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับตลาดสีเขียว" วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "การจัดการของเสียอันตรายในเตาปูนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Waste Management Solution - the environmentally sound co-processing of hazardous wastes in cement kilns"
การอบรมผู้ควบคุมกากฯ
หัวข้อบรรยายการกระจายอำนาจให้ อสจ.
มอบหมายการรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน
กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน (กระบวนการรับแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตราย(ของเสียเคมีวัตถุ))