1) สำหรับเจ้าหน้าที่
   คู่มือการนำเข้าหรือส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นของเสียเคมีวัตถุตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
   คู่มือการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานตามกฎหมายโรงงาน
   คู่มือการปฏิบัติงาน สก1
   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง สก2
   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง หนังสือขอความเห็น
   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 101
   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 105
   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 106
   คู่มือมาตรฐานการตรวจโรงงานประกอบกิจการ คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ประเภทโรงงานลำดับที่ 105)
   อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
2) สำหรับผู้ประกอบการ / โรงงาน
   คู่มือการขออนุญาต โรงงาน 101 105 และ 106