"กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว
   "การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว
   "ขั้นตอนการตรวจสอบผลการพิจารณาและชำระเงิน
   "การเผาไหม้ของเสีย
   "คู่มือ 3Rs กับการจัดการของเสียภายในโรงงาน
   "คู่มือแนวทางและเกณฑ์คุณสมบัติของเสีย เพื่อการแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิงและอิฐประสาน"
   "เอกสารรายละเอียดโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 และ ประจำปี 2554"
   คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์คุณสมบัติของเสียที่เหมาะสม
   คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการให้บริการบำบัด กำจัดกากอุตสาหกรรม
   หลักเกณฑ์หลุมไม่เป็นอันตราย
   หลักเกณฑ์หลุมอันตราย
   คู่มือการขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
   ข้อแนะนำการดำเนินการตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
   download เอกสารประกอบการสัมมนาระบบจัดการกากอุตสาหกรรม