1. คู่มือ การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1)
   2. คู่มือ การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
   3. คู่มือ หนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน
   4. คู่มือ การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา
   5. คู่มือ การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย
   6. คู่มือ การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
   7. คู่มือ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (นำเข้าของเสียเคมีวัตถุ)
   8. คู่มือ การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
   9. คู่มือ การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
   10. คู่มือ การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว)
   11. คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)ฯ ตามแบบ วอ.อก.6