โครงการปีที่ผ่านมา
  โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      - โครงการพัฒนามาตรฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและ
         เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (การจัดการซากเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า)