ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ ประจำปี และพัฒนาบุคลากร ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ รับ-ส่งหนังสือ ราชการ รับเรื่องคำขอรับใบอนุญาต/ขยาย (แบบ ร.ง.3) รับเรื่องคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) รับเรื่องคำขออนุญาตนำเข้า/ส่งออก/ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.3, วอ.5, วอ.7) รับแจ้งข้อเท็จจริงผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.6) จัดทำแฟ้ม ทะเบียนประวัติโรงงาน บันทึกข้อมูลในฐานระบบทะเบียนโรงงาน บันทึกข้อมูลในฐานระบบทะเบียนวัตถุ อันตราย ปฏิบัติงานการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการ งานควบคุมดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดประชุม งานพิมพ์หนังสือราชการและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
   ภาระหน้าที่
   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
   2. ส่วนวิชาการและการกำกับข้อมูลกากอุตสาหกรรม (ส่วน 1)
   3. ส่วนอนุญาตการประกอบการ (ส่วน 2)
   4. ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (ส่วน 3)
   5. ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ส่วน 4)
   6. ส่วนกำกับและตรวจสอบโครงการ (ส่วน 5)
   7. ส่วนกำกับการประกอบการและการขนส่ง (ส่วน 6)