มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาและพัฒนาเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด มาตรการ และมาตรฐานการจัดการกากของเสีย อุตสาหกรรม ของโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัด หรือรีไซเคิล การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ของโรงงาน ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม การขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมการจัดการของเสียระหว่างประเทศ การจัดทำ โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs พัฒนาอุตสาหกรรม เชิงนิเวศน์พัฒนาฐานข้อมูลกากของเสียอุตสาหกรรม กำกับการขนส่งของเสียอันตราย ป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดการกากอุตสาหกรรม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดนโยบาย วางแผน และกำกับดูแลการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม การบริการวิชาการ จัดฝึกอบรม สัมมนา และเผยแพร่ความรู้ด้านกากอุตสาหกรรม หลัก 3Rs การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยกากอุตสาหกรรม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   ภาระหน้าที่
   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
   2. ส่วนวิชาการและการกำกับข้อมูลกากอุตสาหกรรม (ส่วน 1)
   3. ส่วนอนุญาตการประกอบการ (ส่วน 2)
   4. ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (ส่วน 3)
   5. ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ส่วน 4)
   6. ส่วนกำกับและตรวจสอบโครงการ (ส่วน 5)
   7. ส่วนกำกับการประกอบการและการขนส่ง (ส่วน 6)