มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุญาต นำเข้า/ส่งออกของเสียที่เป็นวัตถุอันตรายและการพิจารณาอนุญาตนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 รวมถึงการพิจารณาข้อตกลงระหว่าง ประเทศตามอนุสัญญาบาเซลและพิธีสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รับแจ้งข้อเท็จจริงผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ตรวจสอบการนำเข้า/ส่งออกของเสียที่เป็นวัตถุอันตราย และการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พงศ.2535 การตอบข้อหารือต่าง ๆ เกี่ยวกับการ นำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตราย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายระหว่าง ประเทศ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   ภาระหน้าที่
   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
   2. ส่วนวิชาการและการกำกับข้อมูลกากอุตสาหกรรม (ส่วน 1)
   3. ส่วนอนุญาตการประกอบการ (ส่วน 2)
   4. ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (ส่วน 3)
   5. ส่วนจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ (ส่วน 4)
   6. ส่วนกำกับและตรวจสอบโครงการ (ส่วน 5)
   7. ส่วนกำกับการประกอบการและการขนส่ง (ส่วน 6)