เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การปรับตัวภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับตลาดสีเขียว" วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
   "เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องการจัดการของเสียอันตรายในเตาปูนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Waste Management Solution - the environmentally sound co-processing of hazardous wastes in cement kilns"
  เอกสารการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมหรือวัสดุเหลือใช้อย่างครบวงจร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
  การอบรมผู้ควบคุมกากฯ
  หัวข้อบรรยายการกระจายอำนาจให้ อสจ.