เอกสารประกอบการสัมมนา
เรื่อง "การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมหรือวัสดุเหลือใช้อย่างครบวงจร"
รายการ
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และเกียรติบัตร การนำร่องการใช้ประโยชน์ของเสีย

เอกสารประกอบการเสวนา หัวข้อ “มุ่งลดของเสียเป็นศูนย์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียว
(Moving towards Zero waste for a green Economy) ”
ของ นายรัชตะ พันธุ์เพ็ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

เอกสารประกอบการบรรยายภาพรวมของโครงการด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2555

รายการ

ดาวน์โหลด

- ภาพรวมโครงการด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2555
โดย นางสาวศิรกาญจน์ เหลืองสกุล

- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา
- โครงการเครือข่ายการจัดการกากของเสีย โดย นางสาวรัตติกาล ธรรมปัญญา
- โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย โดย นางสาวนวพร สงวนหมู่
- โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลเอกลักษณ์ของกากอุตสาหกรรม   โดย นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล
- โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลกากอุตสาหกรรมเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   โดย นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล
- โครงการการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย  โดย นางสาวจุฬารัตน์ เรียงสา
- โครงการสำรวจปริมาณกากอุตสาหกรรม  โดย นางสาวจุฬารัตน์ เรียงสา

เอกสารประกอบการเสวนา หัวข้อ “3Rs สู่อุตสาหกรรมไทย ... ของเสียไม่เสียเปล่า!!”

รายการ
ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเสวนา หัวข้อ “3Rs สู่อุตสาหกรรมไทย ... ของเสียไม่เสียเปล่า!!”
ของ นายถวัลย์ เบญจมาลา  วิศวกร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการเสวนา หัวข้อ “3Rs สู่อุตสาหกรรมไทย ... ของเสียไม่เสียเปล่า!!”
ของ นายณรงค์ ไข่คำ  ผู้จัดการโรงงาน บริษัท แก่นขวัญ จำกัด

เอกสารประกอบการเสวนา หัวข้อ “3Rs สู่อุตสาหกรรมไทย ... ของเสียไม่เสียเปล่า!!”
ของ นายสรวุฒิ พันธุ์สุวรรณนาคี หัวหน้าแผนกเผาปูนและผู้ควบคุมกากอุตสาหกรรม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (โรงงาน 3)

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยโรงงานผู้รับบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม
เรื่อง มาตรการในการกำกับดูแลธุรกิจรับบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรม