เอกสารประกอบการอบรมผู้ควบคุมกากฯ เมื่อเดือน มิถุนายน 2551 จำนวน 3 รุ่น

ลำดับที่ ผู้บรรยาย หัวข้อ เอกสารประกอบการอบรม(pdf)
1 นายเอกบุตร  อุตมพงษ์ กฎหมายโรงงาน Download (272 KB)
2 นายเอกบุตร  อุตมพงษ์ การจัดการรหัสของเสีย Download (146 KB)
3 นางสาวนวพร  สงวนหมู่ แบบฟอร์มและการจัดทำรายงาน Download (1,092 MB)
4 ดร.ปัทมวรรณ  คุณประเสริฐ การบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีที่เหมาะสม Download (1,949 MB)
5 ดร.ศิรกาญจน์  เหลืองสกุล วิธีการคัดเลือกผู้ดำเนินการบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรม Download (2,595 MB)
6 ดร.ศิรกาญจน์  เหลืองสกุล หน้าที่ของผู้รับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว Download (1,663 MB)
7 นายสุธน  อยู่เกตุ การขนส่งกากอุตสาหกรรม Download (7,436 MB)