การอบรมโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย เรื่อง การจัดการกากอุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน 2551
จำนวน 3 รุ่น ณ ห้องประชุม 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ ผู้บรรยาย หัวข้อ เอกสารประกอบ
การอบรม(pdf)
1  นายเอกบุตร  อุตมพงษ์ กฎหมายโรงงานว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรม  Download (2,252 KB)
2 โรงงานให้บริการกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายโรงงาน  Download (1,007 KB)
3 หน้าที่ของผู้รับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  Download (1,148 KB)
4  นางสาวนวพร  สงวนหมู่ การปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช  Download (2,550 KB)
5  นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ การบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีที่เหมาะสม  Download (3,119 KB)
6  นางสาวศิรกาญจน์ เหลืองสกุล เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้รับบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรม  Download (2,670 KB)
7  นายสุธน อยู่เกตุ การขนส่งกากอุตสาหกรรม  Download (8,625 KB)