"ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และองค์ความรู้"

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

กรณีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
รหัสผ่านใหม่ :
ป้อนอีกครั้ง :
 
คำอธิบาย
1. ความคิดเห็น (Idea) เป็นความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน/กรอ. เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร โดยรวม เช่น เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) เป็นข้อเสนอในการปรัปปรุงกระบวนงาน / วิธีการทำงาน / สถานที่ / สภาพแวดล้อมในการทำงาน / เทคโนโลยีให้ดีขึ้น
3. องค์ความรู้ (Knowledge) หมายถึงความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของ กรอ. ไม่ใช่ความรู้ตามทฤษฎี หรือตำราแต่เป็นความรู้หรือเป็นเทคนิคที่ได้จากการปฏิบัติงาน เป็น Tacit Knowledge ของบุคคล