| หน้าแรก  | KM-Radio
KM-DIW   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ 1 ก.ค. พ.ศ. 2565 

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคืนเรื่องให้จังหวัดพิจารณาเพิ่มเติม กรณีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (โรงงานที่มีกำลังเครื่องจักรตั้งแต่ 500 แรงม้า) / ขยายโรงงาน (โรงงานที่มีกำลังเครื่องจักรรวม 600 แรงม้า)
ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม แบบครบวงจร (E-Fully Manifest)
การแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ 3 ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 18/1
นโยบายการนำมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นการชั่วคราว ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019