| หน้าแรก  | KM-Radio
KM-DIW   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ 1 ก.ค. พ.ศ. 2565 
ด้านความปลอดภัย
การตรวจประเมินตนเองด้านการจัดการความปลอดภัยในการทำงานสารเคมี ผ่าน Safety App  
การเข้าถึงตู้ MDB (Main Distribution Board) อย่างปลอดภัย  
การแบ่งประเภทงานที่มีการใช้จุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม  
ประเภทของถังดับเพลิงแบบมือถือ  
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบการผลิต การควบคุมคุณภาพและการใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน  
คู่มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง
คู่มือการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 12 ประเภท
คู่มือการตรวจสอบติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ
โรงซ่อมและต่อเรือ
โรงงานซ่อมและพ่นสีรถยนต์
กรณีศึกษาอุบัติเหตุหม้อต้มแก๊สอะเซทิลีนระเบิด
กรณีศึกษาอุบัติเหตุก๊าซระเบิดที่แท่นทำงานของโรงซ่อมและต่อเรือ
การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ของรถโดยสารปรับอากาศ