Fequently Asked Questions
หน้าแรก
ภาระกิจ
พรบ.เครื่องจักร
แนะนำจดทะเบียน ฯ
แบบเอกสาร
สถานที่ติดต่อ
ค้นหาทะเบียน
ประกาศจดทะเบียน
FAQ
ข่าวและกิจกรรมเด่น
กระดานถาม-ตอบ
ตลาดกลางซื้อขาย
 
Q1-1
โรงงานบางแห่งเช่นโรงสีข้าวไม่มีเลขที่โรงงานออกทะเบียนเครื่องจักรโดยไม่มีบ้านเลข
ที่โรงงาน   ได้หรือไม่ ?
A1-1
ออกให้ได้โดยใช้เอกสารของทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นโฉนดที่ดิน น/ส 3 เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
Q1-2
บุคคลธรรมดาไม่มีชื่อโรงงานจะออกทะเบียนเครื่องจักรได้หรือไม่ถ้าจออกได้จะกรอกชื่อ
สถานที่ตั้งเครื่องจักรว่าอะไร ?
A1-2
ออกให้ได้หากไม่มีชื่อสถานที่ตั้งเครื่องจักรไม่ต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งเครื่องจักร
Q1-3
กรณีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเป็นบุคคลธรรมดาแต่มาขอยื่นจดฯในนามนิติบุคคล
โดยบุคคลนั้นเป็นกรรมการ จะทำได้หรือไม่    และ ทำอย่างไร ?
A1-3
ทำได้ บุคคลที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์ให้ทำหนังสือโอน/หรือขายกรรมสิทธิ์เครื่องจักรให้ในนามนิติบุคคล
Q1-4
เครื่องจักรมีหลายเจ้าของได้หรือไม่  กรณีนี้จะตรวจสอบหลักฐานอย่างไร ?
A1-4
การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรสามารถระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้มากกว่าหนึ่งชื่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์นั้นๆ
Q1-5
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีได้กี่กรณี  ใครถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักรได้บ้าง?
A1-5
3 กรณี    คือ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ   กลุ่มบุคคล
Q1-6
กรุณาอธิบายวิธีการพิจารณาหลักฐานกรรสิทธิ์ประเภทต่างๆให้เข้าใจโดยเฉพาะที่เป็น
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างปรเทศที่อ่านไม่ออก ?
A1-6
-หลักฐานกรรมสิทธิ์ที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้ขอแปลเป็นภาษาไทยเพื่อ
  ประกอบการพิจารณา
-หลักการพิจารณาเอกสารกรรมสิทธิ์ จะพิจารณาถึงความเป็นเจ้าของและถูกต้อง 
 เช่นการชำระเงินครบถ้วน   กรรสิทธิ์โดยสมบูรณ์
Q1-7
รายการเครื่องจักรที่มีผู้ยื่นคำขอมาปรากฎว่าไม่ตรงตามที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้ว
จะดำเนินการอย่างไร  เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับรองกรรมสิทธิ์ ?
A1-7
การตรวจเครื่องจักรจะจดทะเบียนให้ตามคำขอ กรณีที่เครื่องจักรไม่ตรงตามที่ปรากฎในคำขอก็จะจดทะเบียนให้ถ้าผู้ขอ ประสงค์จะแก้ไขรายการเครื่องจักรในคำขอให้ตรงตามความเป็นจริง
Q1-8
ทำไมต้องใช้ทะเบียนการค้า ใบประกอบกิจการสถานพยาบาล ?
A1-8
เพื่อใช้แสดงที่ตั้งเครื่องจักรที่ถูกต้อง   จะใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทางราชการออกให้ เช่นสถานพยาบาล
จะใช้ใบประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาจใช้ใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน
หรือใบทะเบียนการค้าก็ได้
Q1-9
อุปกรณ์ของเครื่องจักรโรงงานที่ใช้ระบบบำบัดมลพิษน้ำทิ้ง พิศทางอากาศ เป็นต้น สามารถนำมาจดทะเบียน ได้หรือไม่ ?
A1-9
อุปกรณ์ของเครื่องจักรโรงงานที่ใช้ระบบบำบัดมลพิษน้ำทิ้ง พิศทางอากาศ เป็นต้น สามารถนำมาจดทะเบียน
ได้หรือไม่ ?
Q1-10
รถที่ใช้ในโรงงานซึ่งไม่จดทะเบียกับกรมขนส่งทางบกและไม่เข้าไฟแนนซ์สามารถจดทะเบียนได้หรือไม่?
A1-10
นำมาจดทะเบียนฯ ได้ถ้านำมาใช้ในโรงงาน และในกิจการ
Q1-11
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์แล้วสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางมีเงินให้กู้ยืมเลยหรือไม่?
A1-11
ไม่มีเงินครับ  เจ้าของกรรมสิทธิ์ควรติดต่อกับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อก่อน หรือจะจดไว้เป็นหลักฐาน การเป็นเจ้าของเครื่องจักรหรือนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตัวผู้ต้องหาแต่ต้องประเมินราคากลางกับเราก่อน ประเมินฟรี
Q1-12
เครื่องจักรเป็น Set  เป็น  Line การผลิตจะมีวิธีการตรวจอย่างไร?
A1-12
การตรวจเครื่องจักรที่เป็นLine การผลิตขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่จะ รวมเหรือแยกครื่องจักร เป็นชุดๆตามสถานะการผลิตนั้น
Q1-13
บุคคลธรรมดามีการจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบกิจการจำหน่ายกล่องฟิลม์และมีใบ ภพ.20 ประกอบกิจการ
ล้างอัดขยายรูป จะสามารถนำเครืองล้างอัดขยายรูปมาจดทะเบียนกรรมสิมธิ์  ได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร?
A1-13
จดทะเบียนได้ตาม พรบ..100%..ใช้ ภพ.20 ประกอบการพิจารณาพร้อมหลักฐานกรรมสิทธิ์ 
เช่นใบเสร็จ invoice  - สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน   -  รูปถ่ายเครื่องจักร   - ผังวางเครื่องจักร
(รายละเอียดดูหน้าแรกแนะนำจดทะเบียน)  ยื่นได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรทรวงอุตสาหกรรม
หรือสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดที่เครื่องจักรตั้งอยู่ 
Q1-14
อยากจะจดทะเบียน studio ที่มีเครื่องเสียง เครื่องอัด CD เครื่องดนตรี ในนามส่วนบุคคลได้หรือไม่
และถ้าเครื่องมือเหล่านี้นำออกไปใช้งานนอกสถานที่จะได้หนรือไม่ ?
A1-14
จดทะเบียนเครื่องจักรได้
เจ้าของเครื่องจักรเท่านั้นที่มีสิทธิ์นำเครื่องจักรมาจดทะเบียนไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- เครื่องจักรเหล่านี้เข้าประเภทกิจการอุตสาหกรรม 107 ประเภทจดทะเบียนได้
- เครืองจักรที่นำมาจดทะเบียนต้องมีสถานที่ติดตั้งแน่นอนเพราะเรากำหนดจุดติดตั้งเครื่องจักรตามผังวางเครื่องจักร
  และ เราต้องกำกับดูแลการเครื่องจักรที่นำมาจดทะเบียนให้เป็นไปตามที่จดทะเบียนไว้แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้ต้อง  มาแจ้งดำเนินการกับเราได้ทุกกรณีที่ต้องการ เช่น ย้ายเครื่องจักร ขอใบแทน ประเมินราคาเครื่องจักร เป็นต้น
Q1-15
จดทะเบียนเครื่องจักรได้
เจ้าของเครื่องจักรเท่านั้นที่มีสิทธิ์นำเครื่องจักรมาจดทะเบียนไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- เครื่องจักรเหล่านี้เข้าประเภทกิจการอุตสาหกรรม 107 ประเภทจดทะเบียนได้
- เครืองจักรที่นำมาจดทะเบียนต้องมีสถานที่ติดตั้งแน่นอนเพราะเรากำหนดจุดติดตั้งเครื่องจักร ตามผังวางเครื่องจักร และเราต้องกำกับดูแลการเครื่องจักรที่นำมาจดทะเบียนให้เป็นไปตามที่จดทะเบียน
ไว้แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้ต้อง  มาแจ้งดำเนินการกับเราได้ทุกกรณีที่ต้องการ เช่น ย้ายเครื่องจักร ขอใบแทน ประเมินราคาเครื่องจักร เป็นต้น
A1-15
การจดทะเบียนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบ เพื่อดูว่าท่านมีหลักทรัพย์ไดบ้างที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้
เพื่อการออกเอกสารสิทธิ์ ที่ถูกต้องเป็นธรรมที่สุดไม่ให้เกิดการผิดพลาด ตรงตามเอกสารที่ยื่นขอมา
เพื่อให้สถาบันการเงินเชื่อถือในหลักทรัพย์ของท่าน เราช่วยตรวจดูเครื่องจักรของท่านว่ามีเครื่องจักรส่วนไหนสามารถ
เป็นหลักทรัพย์ได้บ้าง แล้วนำมาเขียนเป็นเอกสารสื่อให้สถาบันการเงินได้ทราบถึงมูลค่าของหลักทรัพย์และยังช่วย
ตรวจดูสิ่งต่างอีกมากมาย เช่น สถานที่ตั้งเครื่องจักรนำเอกสารมายื่นผิดสถานที่ก็มีเราก็แนะนำแก้ไขไปแล้วแต่กรณี
หลักการณ์จดทะเบียนมีอยู่ว่า เอกสารที่ท่านยื่นขอมาเราเชื่อถือท่านเราออกเอกสารสิทธิ์ให้ธานคารฯเชื่อถือเราเขาให้เงินท่าน
- การจดทะเบียนฯเครื่องจักรใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่ทำมาใช้เวลา 20 วัน เรามีเวลาที่กฏหมายกำหนดไว้ให้ประกาศการขอ
จดทะเบียนฯ 5 วัน   แต่เรากำหนดไว้ตามระเบียน30วันสำหรับโรงงาน มีเครื่องจักรไม่มากและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
- การเดินทางไปตรวจเครื่องฯเราสามารถเดินทางไปบริการท่านได้ทุกสถานที่ ในส่วนผู้ประกอบการมารับเราไปตรวจเป็น     ความยินดีของผู้ประกอบการที่จะบริการเราโดยการยื่นความจำนงเอาไว้โดยกำหนดเวลาที่แน่นอนที่จะมารับ
- กราจดทะเบียนจำนองเสร็จภานใน 30 นาทีกรณีหลักฐานคู่สัญญาท่านนำมาครบถ้วน(มารับสัญญาคืนภายใน 3 วัน)
   การทำสัญญาจำนองมอบอำนาจให้ผู้ใดมาทำการแทนได้ทั้งนั้น
Q1-16
ซื้อเครื่องจักรมาใบเสร็จเป็นบุคคลธรรมดา แต่ประกอบการเป็นบริษัทและเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทด้วย
ต้องการจดทะเบียนเครื่องจักรเป็นของบริษัทฯจดได้หรือไม่ทำอย่าง ถ้ามีแบบฟอร์แสดงให้ดูด้วย
Q1-16
จดทะเบียนได้....ต่อเมื่อผู้ซื้อต้องโอนกรรมสิทธิ์หรือทำการขายต่อให้กับบริษัทนั้นไป
- แบบฟอร์มคงต้องใช้แบบของใบเมร็จรับเงิน หรือทำหนังสือโอนขายหรือโอนให้กับบริษัทไป
Q1-17
อยากตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการจดทะเบียนเครื่องจักรหรือไม่ต้องทำอย่างไรสามารถตรวจสอบผ่านทางเวป
ได้หรือไม่
A1-17
ตรวจได้นานแล้ว ไปที่หน้าแรก -ไปที่ค้นห้าทะเบียน-จากนั้นรู้ข้อมูลส่วนไหนพิมพ์ลงไป-กดค้นหา-ก็จะไดข้อมูลที่ต้องการ
Q1-18
บริษัทต่างชาติที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรมีสิทธิยื่นขอจดทเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรได้หรือไม
A1-18
บริษัมต่างชาติจะขอจดทะเบียนได้ต้องมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยด้วยถึงจะจดทะเบียนได
Q1-19
กรณีใบเสร็จรับเงินซื้เครื่องจักรหายเนื่องจากซื้เครื่องจักรมานานแล้วจะให้หลักฐานอื่นในการดำเนินการ
ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักรได้หรือไม่ต้องดำเนินการอย่างไร
A1-19
กรณีแรก เครื่องจักรใหม่ให้ติดต่อผู้ขายขอให้ออกหนังสือรับรองการขายเครื่องจักร
กรณีที่สอง เครื่องจักรที่ซื้อมาใช้งานเกินหว่า 5 ปี ให้ใช้หลักฐานการแจ้งความโดยระบุชื่อเครื่องจักรที่หลักฐานไม่มี
Q1-20
กรณีเครื่องจักรชำรุดหมดสภาพการใช้งานถูกไฟไหม้จะดำเนินการอย่างไร?
A1-20
ให้เจ้าของเครื่องจักรแจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนเครื่องจักรภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการชำรุดนั้น
A1-21
เครื่องจักรเก่าที่ใช้งานอยู่สามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ และเมื่อใบทะเบียนฯได้แล้วต้องต่ออายุหรือไม่
A1-21
- ใบทะเบียนเราเรียกเป็นภาษาทางการคือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร 
   เครื่องจักรไม่ว่าเก่า หรือ ซื้อมาใหม่เมื่อชำระเงินครบแล้วเราเป็นเจ้าของสามารถจดทะเบียนฯได้ 
- หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรไม่มีหมดอายุใช้ได้ตลอดไปจนเครื่องจักรหมดสภาพ
  ให้นำหนังสือนั้น  ไปยกเลิก การจดทะเบียนได้เสมอ

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0  2202 4055 - 73  Call Center : 0 2202 4068 โทรสาร 0 2354 3126
E-mail Address : machine@diw.go.th