สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง  ชั้น 2  ห้อง 202   ตึกกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 กระทรวงอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2202- 4056 -75
 Call Center 0 2202 4068 โทรสาร 0 2354 3126 
 
 

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0  2202 4056 - 73  Call Center : 0 2202 4068 โทรสาร 0 2354 3126
E-mail Address : machine@diw.mail.go.th

ดู google maps ดู google maps