แบบเอกสาร

ลำดับ
รหัส
รายชื่อแบบเอกสาร
1.  การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
1
อ.1/1
2
DIW-07-AP-FG-01
3
DIW-07-AP-FG-02
4
DIW-07-LC-FR-02
5
-
6
-
7
-
8
-
9
อ.1/9
10
อ.1/10
11
อ.1/11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 2.    การจำนอง/ขายฝากเครื่องจักร
12
อ.1/2
อ.2/1
14
อ.2/2
15
DIW-07-AP-FG-03
16
DIW-07-AP-FG-04
17
DIW-07-AP-FG-05
18
DIW-07-AP-FG-06
19
DIW-07-AP-FG-07
20
DIW-07-AP-FG-09
21
DIW-07-AP-FG-09
22
-
-
DIW-07-AP-FG-17
3. การไถ่ถอนจำนอง/ขายฝากเครื่องจักร
23
อ.1/3
24
DIW-07-AP-FG-06
25
DIW-07-AP-FG-07
-
-
-
4.  การโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
26
อ.1/4
27
DIW-07-AP-FG-06
28
DIW-07-AP-FG-07
29
DIW-07-AP-FG-10
30
DIW-07-AP-FG-11
31
DIW-07-AP-FG-12
32
DIW-07-AP-FG-13
33
DIW-07-AP-FG-14
34
DIW-07-AP-FG-15
35
DIW-07-AP-FG-16
-
-
-
5. การโอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักร
36
อ.1/13
37
-
38
-
39
-
40
-
-
-
-
6. การขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในหนังสือสำคํญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
7. การขอยกเลิกจดทะเบียนเครื่องจักร
8. การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร
41
อ.1/8
-
-
-
9. การขอย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
10. การขอย้ายเครื่องจักรออกภายนอกบริเวณสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
42
อ.1/25
อ.1/8
44
DIW-07-AP-FG-02
-
-
-
11. การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
45
อ.1/5
-
12. การขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว
46
อ.1/12
-
-
-
13. การขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเครื่องจัก
47
อ.1/6
14. ประเมินราคาเครื่องจักร
48
อ.8/10 
49
น.1/4
50
-
-
-
-

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0  2202 4055 - 73  Call Center : 0 2202 4068 โทรสาร 0 2354 3126
E-mail Address : machine@diw.mail.go.th