แนะนำการจดทะเบียนเครื่องจักร

หลักการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

     เจ้าของเครื่องจักรเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
     เจ้าของเครื่องจักรผู้ใด ประสงค์จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
       ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
       หรือสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัดที่เครื่องจักรนั้นตั้งอยู่

 

วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

- เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
-
เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตัวผู้ต้องหา ต้องประเมินราคากลางก่อน
- เพื่อ
เป็นหลักฐานแสดง ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรนั้น

เมื่อท่านทราบวัตถุประสงค์ของท่านแล้วท่านต้องดำเนินการดังนี้

- ก่อนอื่นท่านต้องไปติดต่อสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุน

- เมื่อท่านได้อนุมัติวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน
- ท่านจะต้องนำเครื่องจักรที่ท่านเป็นเจ้าของนำมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
- จากนั้นท่านจะสามารถแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้

   ขั้นตอน วิธีการ เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการจดทะเบียนฯ
1
  การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
2
  การจำนอง/ขายฝากเครื่องจักร หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
3
  การไถ่ถอนจำนอง/ขายฝากเครื่องจักร
4
  การโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
5
  การโอนสิทธิรับจำนองเครื่องจักร
6
  การขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
7
  การขอยกเลิกจดทะเบียนเครื่องจักร
8
  การขอย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
9
  การขอย้ายเครื่องจักรออกภายนอกบริเวณสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
10
  การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร
11
  การขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
12
  การขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
13
  การขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเครื่องจักร
14
  การขอประเมินราคาเครื่องจักร
15
  อัตราค่าธรรมเนียม

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0  2202 4055 - 73  Call Center : 0 2202 4068 โทรสาร 0 2354 3126
E-mail Address : machine@diw.go.th