ระบบติดตามดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร
www.diw.go.thภารกิจหน้าทีของสำนักงานทะเบียนฯพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514/2530แผนที่แสดงที่ตั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมคำถามที่ถูกถามบ่อยๆ
กลับมาหน้าแรกของสำนักงานทะเบียนฯ
แบบเอกสารคำขอ ดาวน์โหลด ฟรี
เว็บบอร์ดถามตอบปัญหาเรื่องเครื่องจักร
เครื่องจักรที่นำมาจดทะเบียนได้ตามกฎกระทรวง
ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนเครื่องจักร
เปิดบริการในเวลาราชการ
เปิดบริการในเวลาราชการ
เปิดบริการในเวลาราชการ
ค้นหารายชื่อผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนฯไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

โดยสามารถติดต่อสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางได้ที่
- ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 02 430 6317 ต่อ 2600 ถึง 2602
- วิศวกร โทร 02 430 6317 ต่อ 2603 ถึง 2608
- โทรสาร 02 430 6317 ต่อ 2699
หรือสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ได้ที่นี่


ตามประกาศ กรอ. เรื่องมาตรการปฏิบัติงานของกรอ.
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน
สจก. ขอแจ้งเบอร์โทรติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่
คุณพิมพ์นารี โทร. 086-0312634
ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ขอบคุณครับ


สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง ได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักรฉบับใหม่
อ่านรายละเอียด ได้ที่นี่
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างของหน้าเพจนี้
   

จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
เอกสารประกอบคำขอรายละเอียดเครื่องจักร การกรอกคำขอฯ
รายละเอียดเครื่องจักรแบบเอกสาร คำขอต่าง ดาวน์โหลดฟรี


จำนอง/ขายฝากเครื่องจักร

แบบคำขอจำนอง

แบ่งแยกทะเบียนเครื่องจักร


เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเครื่องจักร

ออกใบแทนหนังสือสำคัญฯ

ขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักรใหม่

ขอประเมินราคาเครื่องจักร
หลักการประเมินราคาเครื่องจักร
ของ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

การขอย้ายเครื่องจักร
ย้ายเครื่องจักรออกไปนอกโรงงาน


ไถ่ถอนการจำนอง/ขายฝาก


โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร


โอนสิทธิการรับจำนองเครื่องจักร

ขอยกเลิกหนังสือสำคัญฯ

ขอเปลียนแปลงหนังสือสำคัญฯ

อัตราค่าธรรมเนียม

รายละเอียดเครื่องจักรรายละเอียดเครื่องจักรระบบติดตามผลดำเนินงานการจดทะเบียนกรรมสิทธิเครื่องจักร
  สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง ได้เปิดระบบตรวจสอบติดตาม ผลการดำเนินงานการจดทะเบียนกรรมสิทธิเครื่องจักร เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการดำเนินงานและนัดตรวจเครื่องจักร
รายละเอียดเครื่องจักร คลิก

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2560

พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร(ฉบับที่3) พ.ศ.2558

กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ.2560

กฎกระทรวง การตรวจสอบ การจัดทำรายงานผลการตรจสอบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องจักร ของผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ.2560

การบำรุงรักษาเครื่องจักร


มีผู้สอบถามกันมาก
เมื่อซื้อเครื่องจักรพบว่ามีแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร
ของสำนักงานทะเบียนฯ ติดอยู่ที่เครื่องจักรหมายเลข 51 325 306 0001
มีความหมายอย่างไร!!  ขอตอบครับว่าควรระวังมันบงบอกถึงเครื่องจักร
ที่มีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้  อาจมีการจำนองเครื่องจักรไว้กับสถาบัน
การเงินหมายถึง คุณอาจซื้อเครื่องจักรติดจำนอง ขอให้ตรวจสอบค้นหา
และสอบถาม ก่อนที่จะซื้อ ในส่วนความหมายของเลขรหัสเหล่านี้ 51คือ
ปี พ.ศ.   325 คือ รหัสจังหวัด   306 คือรหัสกิจการอุตสาหกรรม
0001 คือลำดับหรือจำนวนเครื่องจักร รวมแล้วหมายความว่า  ปี 2551
ในจังหวัดนนทบุรี มีโรงงานประเภทกิจการผลิตภัณฑ์ โลหะมีเครื่องจักร
จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องที่ 1
ตรวจสอบค้นหา

 
 
 
ทำไม!ต้องจดทะเบียน
เครื่องจักร รายละเอียดเครื่องจักร คลิก

คู่มือ
การเตรียมข้อมูล
    ทำรายละเอียดเครื่องจักร

         อ่านต่อ รายละเอียดเครื่องจักร คลิก

คู่มือการเขียนแบบ
ผังวางเครื่องจักรใช้ใน
 การจดทะเบียน
เครื่องจักร
      อ่านต่อ รายละเอียดเครื่องจักร คลิก
ศูนย์ข้อมูลเครื่องจักร
      อ่านต่อ รายละเอียดเครื่องจักร คลิก

 

 


นายประสม ดำรงพงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง


ภายใน 5 วัน
นับตั้งแต่่วัน ประกาศ

โทร. 02 430 6317
ต่อ 2600 ถึง 2608
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องจักร

จำนวนผู้เข้าชม 
เริ่มนับเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560

Flag Counter
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 เขตราขเทวี กรุงเทพฯ 10400 E mail address:machine@diw.mail.go.th
โทรศัพท์ โทร. 02 430 6317 ต่อ 2600 ถึง 2608 โทรสาร โทร. 02 430 6317 ต่อ 2699