·  ระบบการจองห้องประชุม
 • ข้อปฏิบัติ
 • ขอจองห้องประชุม
 • ตรวจการใช้ห้องประชุม
 • ยกเลิกการจองห้อง
 • รายงานการใช้ห้องประชุม
 • รายงานประจำเดือน
 • ออกจากระบบ
 •      ระบบจองห้องประชุม กรอ.   

  ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการจองห้องประชุม กรอ.
  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ให้ตรวจสอบห้องประชุมก่อนการจอง
    **หน่วยงานที่จะจองห้องประชุม กรอ. ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม
  • การยกเลิกการจองห้องประชุม
    **ท่านสามารถยกเลิก/แก้ไขการจองห้องประชุมของท่านได้
    **กรณีเร่งด่วนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องประชุม
  • จำนวนผู้เข้าประชุม
    **ห้อง cop จำนวน 15 คน
    **ห้อง 404 จำนวน 20 คน
    **ห้อง 503 จำนวน 30 คน
    **ห้อง 505 จำนวน 30 คน
    **ห้อง 509 จำนวน 50-200 คน
   ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน สล. กรอ.
   โทร. 02-202-3986 และ 4224